فربد فرجوندیان مدیر عامل
شماره تماس ۰۹۱۲۱۱۴۲۰۰۱

محمدعلی ابراهیمی مدیر بازرگانی
شماره تماس :۰۹۱۲۱۱۲۰۶۲۱

مرتضی موسوی مدیر فروش
شماره تماس : ۰۹۱۲۶۶۵۴۲۳۷

زهرا پارسا کارشناس فروش
شماره تماس: ۰۹۱۲۷۳۰۷۱۱۴